OUR WORKS

ผลงานของเรา

บริการงานติดตั้งเครื่องจักร งานระบบท่อลม งานติดตั้งไฟฟ้า งานทำ PM หม้อแปลงและ

ตู้ MDB โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

งานติดตั้งปั๊มลม และเครื่องจักร

งานไฟฟ้า

รับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

งาน PM หม้อแปลง

- Insulation test

- Ratio test

- Winding test

- Grounding test

- Torque and cleaning

งาน PM ตู้ MDB

ACB

- Trip unit test

- Contact resistance test

- Insulation test

- Lubrication and cleaningCAPACITOR BANK

- Capacitance test

- Insulation test

- Operation check

- Current test

- Torque and cleaningCubicle and busbar

- Insulation test

- Inspection visual check

- Torque and cleaning