วิธีเลือกปั๊มลมสกรู

การเลือกปั๊มลมมีความสำคัญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการใช้งานปั๊มลมมีสัดส่วนตามแผนภูมิดังนี้

จากแผนภูมิจะเห็นว่า ต้นทุนค่าเครื่องคิดเป็นประมาณ 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าพลังงานมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นค่าบำรุงรักษา ดังนั้นการเลือกปั๊มลมให้มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญมาก โดยหากปั๊มลมขนาดมอเตอร์เท่ากัน “ปั๊มลมที่ผลิตลม (FAD=FREE AIR DELIVERY) ได้มากกว่า ประหยัดพลังงานและค่าบำรุงรักษามากกว่า” เนื่องจากใช้ระยะเวลาทำงานน้อยกว่าในการผลิตลมที่ปริมาณเท่ากัน นอกจากนี้การเปลี่ยนอะไหล่ตามชั่วโมงการใช้งานก็จะช้ากว่าอีกด้วย

การเลือกปั๊มลมที่มีขนาดเล็กเกินไป (FAD น้อยไป) จะทำให้แรงดันในระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่หากเลือกปั๊มลมที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะเปลืองไฟ เนื่องจากมอเตอร์มีขนาดใหญ่จะกินไฟมากกว่า และการ Start ของมอเตอร์แต่ละครั้งจะมีการกระชากของไฟ ดังนั้นการดูตารางสเป็คปั๊มลมจึงมีความสำคัญ

การดูตารางสเป็คปั๊มลม

การเลือกขนาดปั๊มลม ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังนี้

  1. ค่าแรงดันที่ต้องการใช้งาน (Pressure) ต้องตรวจสอบเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ต้องการใช้งานว่ามีความต้องการแรงดันเท่าไหร่ ปั๊มลมที่เลือกต้องสามารถอัดลมให้แรงดันมากกว่าค่าแรงดันที่เครื่องมือและเครื่องจักรต้องการ หากเครื่องจักรมีความต้องการแรงดันไม่เท่ากัน ต้องยึดค่าแรงดันของเครื่องมือและเครื่องจักรที่มีค่าสูงสุด
  2. ปริมาณลมที่ต้องการจากปั๊มลม (Capacity, Free Air Delivery : FAD) เครื่องมือและเครื่องจักรแต่ละชนิดต้องการใช้ลมในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ปั๊มลมที่เลือกต้องสามารถผลิตลมในปริมาณที่ทำให้แรงดันในระบบเพียงพอต่อการใช้งาน โดยค่าปริมาณลมของเครื่องมือและเครื่องจักร จะมีระบุที่ตัวเครื่องหรือคู่มือ ซึ่งหากมีหลายเครื่อง ต้องนำปริมาณลมแต่ละเครื่องมาคำนวณร่วมกัน โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานประกอบด้วย

การตรวจสอบสเป็คปั๊มลม

การตัดสินใจเลือกซื้อปั๊มลมซัก 1 ตัว ต้องตรวจสอบสเป็คตามตาราง ยกตัวอย่างจากตารางข้อมูลปั๊มลมของ แอตลาส คอปโก้

จากตาราง สามารถเลือกปั๊มลมที่ผลิตปริมาณลม (Capacity FAD) และแรงดัน (Pressure) ตามต้องการ

ตัวอย่างการเลือกปั๊มลม หากปริมาณลมที่ต้องการอยู่ที่ 35 L/s และแรงดันเครื่องจักรสูงสุดที่ต้องการคือ 8.8 Bar

ดังนั้นปั๊มลมที่ควรเลือกคือ GA15+ Max. Working Pressure 10 Bar ที่ผลิตปริมาณลมได้ 39.8 L/s เป็นต้น

สิ่งที่ไม่ควรละเลยในการดูตารางสเป็คปั๊มลม คือ หมายเหตุด้านล่างของตาราง เป็นมาตรฐานในการวัดค่าต่างๆ

แอตลาส คอปโก้ ใช้มาตรฐาน ISO1217, Ed.3, Annex C-1996 ในการวัด Performance จึงมั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ และปั๊มลมที่เลือกสามารถผลิตลมได้แรงดันและปริมาณที่ต้องการอย่างแท้จริง

เรายินดีให้คำปรึกษาการเลือกขนาดปั๊มลม